STRZELNICA MYŚLIWSKA

Strzelnica myśliwska w Giżycku

Strzelnica otwarta jest dla wszystkich strzelających indywidualnie w okresie od kwietnia do października

 • środy od godz. 16.00 do 19.00,
 •  soboty od godz. 9.00 do 13.00 

Lokalizacja

PlanSytuacyjnyStrzelnica Myśliwska w Giżycku przy ulicy Myśliwskiej jest jednym z największych obiektów przeznaczonych Strzelnica-Gizycko-dojazddo strzelań myśliwskich w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Po rozbudowie i wielokrotnej modernizacji spełnia wymogi bezpieczeństwa i warunki strzelań określone dla PZŁ w całym wieloboju myśliwskich – krąg i oś myśliwska, przeloty, przebieg zająca, dzika i rogacz-lis. W sezonie w różnego rodzaju strzelaniach uczestniczy około 2 tysięcy myśliwych od zwykłego przestrzeliwania broni, treningi, aż po uczestnictwo w zawodach. Najważniejszą imprezą sezonu są Zawody o Puchar Jezior Mazurskich należące do imprez zamkniętych PZŁ, a wyniki uzyskane przez zawodników wliczane są do Wawrzynu Strzeleckiego.

W dniu 2 czerwca 2011 r. podczas Zawodów Powiatu Giżyckiego dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Kryńskiemu , który był inicjatorem i budowniczym strzelnicy oraz znanym działaczem społecznym w oprawianiu strzelectwa myśliwskiego na Mazurach i w całym naszym Zrzeszeniu. Od 2012 r. organizowany jest na strzelnicy Turniej Zimowy zwany imieniem Tadeusza Kryńskiego.

Regulamin Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku

Rozdział l
Opis ogólny strzelnicy

 1. Strzelnica Myśliwska jest obiektem zarządzanym przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Suwałkach. Strzelnica jest przeznaczona, do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych,rekreacyjnych, treningowych i strzeleckich.
 2. Teren strzelnicy jest ogrodzony, oznaczony tablicami i czerwonymi chorągiewkami zakazującymi wstępu osobom nieuprawnionym.
 3. Wejście na strzelnicę prowadzi przez bramę główną od ulicy Myśliwskiej.
 4. Strzelnica oraz obiekty uzyskały pozwolenia na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku (Decyzje nr: PINB 7353-G/26/15/2009 z dnia 2 lipca 2009r., PINB-B/159/14/2007-2009 z dnia 2 lipca 2009r., PINB 7353 -B/16/17/2007-2009 z dnia 31 sierpnia 2009r.).

Rozdział 2
Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie jest osobą, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej (zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 z zm.):
  a)   odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  b)   wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
  c)   prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  •    imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  •    rodzaj i kaliber broni, z której prowadzono strzelanie,
  •    numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  •    oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 2. Na strzelnicy zabrania się:
  a)   osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  b)   używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  c)   spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
  a)   regulamin strzelnicy,
  b)   decyzje o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
  c)   plan strzelnicy z oznaczeniem:
  •    stanowisk strzeleckich,
  •    punktu sanitarnego,
  •    dróg ewakuacji,
  •    miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
  d)   wykaz sygnałów alarmowych,
  e)   informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca
  strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach
  określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na terenie strzelnicy nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z otwartymi komorami
  nabojowymi bez pasów i pokrowców. Pistolety i rewolwery zezwala się nosić w kaburach,
  pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do noszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia
  broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie, a następnie zabezpiecza oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy

Rozdział 4
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
  strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem właściciela lub opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234).

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Suwałkach jako zarządzający strzelnicą myśliwską zobowiązuje się do przestrzegania wymogów ochrony środowiska w zakresie użytkowania obiektu zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 27, poz. 341).