RODO

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 129 Sokół informuje, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd  Wojskowego Koła Łowieckiego nr 129 Sokół z siedzibą w Giżycku, ul. Nowowiejska 8A/35 11-500 Giżycko reprezentowany przez Prezesa Koła (zwanego dalej WKŁ nr 129 Sokół) e-mail: wkl_sokol@onet.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w tym prawa łowieckiego w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym członkom koła łowieckiego, innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w celu wykonania obowiązku lub na podstawie umowy powierzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, lecz nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania swoich danych osobowych;

– usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6. . Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod www.uodo.gov.pl/