Z OSTATNIEJ CHWILI!

 

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą przeszukiwania i zbierania padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może wystąpić afrykański pomór świń za organizację tych działań odpowiada Wojewoda Warmińsko – Mazurski, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Olsztynie. Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe na pozostałych terenach należących do obwodu  łowieckiego odpowiada Koło Łowieckie.

Wskazówki  dotyczące  poszukiwań

  1. W obszarze strefy żółtej przeszukiwania należy prowadząc nie rzadziej niż raz w miesiącu, w obszarze strefy czerwonej i niebieskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  2. Wielkość obszaru wyznaczonego do przeszukania przez jedna zorganizowaną grupę myśliwych należy tak wyznaczyć by możliwe było jego przeszukanie w ciągu jednego dnia. Takim najkorzystniejszym dniem ze względów organizacyjnych są wolne soboty. Zalec się by przy tym połączyć to z akcja zbierania wnyków i zimowym dokarmianiem zwierzyny jak to u większości kół łowieckich stanowi długą i dobra tradycję – dotyczy to okresu zimowego i przedwiośnia.
  3. Harmonogram poszukiwań określający obszar, datę, miejsce rozpoczęcia i zakończenia poszukiwania, obwód łowiecki, łowisko, osobę odpowiedzialna bądź koordynująca poszukiwania i jej dane kontaktowe po uzgodnieniach i zatwierdzeniu przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach.

    W harmonogramie należy tez uwzględnić zaplanowane przeszukiwania dzików z udziałem żołnierzy WP i myśliwych którzy będą uczestniczyć jako przewodnicy w terenie.

  1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy przeszukać teren w promieniu 3-ch kilometrów o miejsca padnięcia dzika (z przyczyn organizacyjnych można tego dokonać w najbliższych dniach).
  2. Miejsce znalezienia padłego dzika należy wyraźnie oznakować w celu jego odnalezienia (o ile jest to możliwe podać współrzędne GPS). Należy powstrzymać się od dotykania zwłok dzika.
  3. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządza się sprawozdanie według załączonego wzoru, które należy przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, właściwego Lekarza Powiatowego Weterynarii w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 2018 r.

Uwaga:

Myśliwi przebywający w łowisku bądź na polowaniu indywidualnym winni zwracać szczególną uwagę na zjawiska mogące sugerować obecność padłych dzików (obecność ptaków drapieżnych i krukowatych) i penetrować teren w celu odnajdywania martwych zwierząt. W przypadku odnalezienia padłych dzików  postępować jak w pkt. 6.