Z OSTATNIEJ CHWILI!


Zgodnie z obowiązującą procedurą przeszukiwania i zbierania padłych dzików w obszarach, gdzie występuje lub może wystąpić afrykański pomór świń za organizację tych działań odpowiada Wojewoda Warmińsko – Mazurski, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Olsztynie. Za poszukiwanie na terenach leśnych odpowiadają Lasy Państwowe na pozostałych terenach należących do obwodu  łowieckiego odpowiada Koło Łowieckie.

Wskazówki  dotyczące  poszukiwań

 1. W obszarze strefy żółtej przeszukiwania należy prowadząc nie rzadziej niż raz w miesiącu, w obszarze strefy czerwonej i niebieskiej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 2. Wielkość obszaru wyznaczonego do przeszukania przez jedna zorganizowaną grupę myśliwych należy tak wyznaczyć by możliwe było jego przeszukanie w ciągu jednego dnia. Takim najkorzystniejszym dniem ze względów organizacyjnych są wolne soboty. Zalec się by przy tym połączyć to z akcja zbierania wnyków i zimowym dokarmianiem zwierzyny jak to u większości kół łowieckich stanowi długą i dobra tradycję – dotyczy to okresu zimowego i przedwiośnia.
 3. Harmonogram poszukiwań określający obszar, datę, miejsce rozpoczęcia i zakończenia poszukiwania, obwód łowiecki, łowisko, osobę odpowiedzialna bądź koordynująca poszukiwania i jej dane kontaktowe po uzgodnieniach i zatwierdzeniu przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach.

    W harmonogramie należy tez uwzględnić zaplanowane przeszukiwania dzików z udziałem żołnierzy WP i myśliwych którzy będą uczestniczyć jako przewodnicy w terenie.

 1. W przypadku znalezienia padłego dzika należy przeszukać teren w promieniu 3-ch kilometrów o miejsca padnięcia dzika (z przyczyn organizacyjnych można tego dokonać w najbliższych dniach).
 2. Miejsce znalezienia padłego dzika należy wyraźnie oznakować w celu jego odnalezienia (o ile jest to możliwe podać współrzędne GPS). Należy powstrzymać się od dotykania zwłok dzika.
 3. Z przeprowadzonych poszukiwań sporządza się sprawozdanie według załączonego wzoru, które należy przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, właściwego Lekarza Powiatowego Weterynarii w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 2018 r.

Uwaga:

Myśliwi przebywający w łowisku bądź na polowaniu indywidualnym winni zwracać szczególną uwagę na zjawiska mogące sugerować obecność padłych dzików (obecność ptaków drapieżnych i krukowatych) i penetrować teren w celu odnajdywania martwych zwierząt. W przypadku odnalezienia padłych dzików  postępować jak w pkt. 6.   


Koleżanki i Koledzy!

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje do stosowania od dnia 1 stycznia 2018 r. zmodyfikowany wzór dokumentu dochodzenia epizootycznego (DDE), sporządzanego w przypadku każdego znalezionego padłego dzika lub dzików odstrzelonych, od których pobierane są próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.
W dokumencie tym:
  • podpis osoby, która znalazła lub odstrzeliła dzika, zastąpiono wpisaniem imienia i nazwiska tej osoby,
 
  • wprowadzono symbole określające stan zwłok znalezionego martwego dzika,
 
  • wprowadzono rubrykę, w której wpisuje się istotne okoliczności dotyczące znalezienia zwłok dzika,
 
 • rubrykę odnośnie daty otrzymania DDE przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zastąpiono rubryką zawierającą informacje na temat daty dostarczenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii próbki/próbek do badań laboratoryjnych.
Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że symbole określające stan zwłok znalezionego martwego dzika należy stosować tylko w dokumencie dochodzenia epizootycznego (DDE).
Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika.

Koleżanki i Koledzy!

                Z przyczyn od Koła niezależnych dotychczasowa strona internetowa koła została zamknięta przez firmę na serwerze której była postawiona. Spowodowane było to min. szeregiem niezgodnych z polityką bezpieczeństwa firmy skryptów które zawierała, a które ułatwiały do niej dostęp przez oprogramowanie szpiegujące. Strona została postawiona na starej nie wspieranej już przez  firmę wersji Joomla.

             Jednak prowadzenie dalej tej strony już na innym wykupionym przez koło tzn. hostingu, po wyczyszczeniu wszystkich wirusów i likwidacji skryptów szpiegujących przez kolejną wybraną przez koło osobę mało przygotowaną informatycznie było by jednak mało prawdopodobne. Wymaga bowiem dużego przygotowania i wiedzy w tym zakresie.

                 W związku z tym postanowiłem postawić naszą stronę na oprogramowaniu WordPress – bardzo prostym, tak aby mógł ją prowadzić nawet kolega niezbyt przygotowany informatycznie.

                                                    Z poważaniem!  Marek Kaczorowski