Koleżanki i Koledzy!

Zgłaszanie akcesu na polowanie w dniu 19 stycznia wyjątkowo do dnia 15 stycznia wyłącznie do Prezesa!

Koleżanki i Koledzy!

Rozszerzona została strefa czerwona ASF w powiecie Giżyckim. Obecnie tylko łowiska nr 1, 2, 6 i południowa część nr 7 w obwodzie nr 64 pozostają w strefie żółtej. Pozostałe są już w strefie czerwonej.

Pozyskane w łowiskach nr 1, 2, 6 i południowej części nr 7 dziki zdajemy do chłodni ELITE w Giżycku przy ul. Obwodowej wpisując jako miejsce pozyskania: Spytkowo, Pieczonki lub Soldany.

Dziki z łowisk nr 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – wyłącznie na użytek własny- zdajemy do chłodni WILD przy ul. Świderskiej.

Strefa czerwona w powiecie węgorzewskim – bez zmian.

W strefie czerwonej ASF w powiecie węgorzewskim dziki pozyskane w łowiskach 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i północnej części łowiska nr 7 – obwodu 64 zdajemy do chłodni KŁ Cyranka w Węgorzewie, ul. LETNIA.

W strefie czerwonej w obwodzie nr 6 są łowiska 14, 16, 18. W strefie czerwonej w obwodzie 33 pozostają łowiska 12 i 13.

Pozostałe łowiska w obwodzie 6 i 33 znajdują się w strefie niebieskiej.

Dziki ze strefy niebieskiej zdajemy do chłodni w m. Stare Gajdzie, a ze strefy czerwonej do m. Rożyńsk.

Każdorazowe pozyskanie zgłaszać Łowczemu.


Koleżanki i Koledzy!

W załączniku najnowsze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.11.2018.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15-11-2018 w sprawie ASF


Zgodnie z decyzją Komisji (UE)  na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego  od dnia 27.11.2018 wprowadzono kolejne strefy ASF. I tak:

Strefa czerwona: (rejony gdzie stwierdzono ASF u dzików –obszar objęty ograniczeniami)

Gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim.

Strefa niebieska: (rejony gdzie stwierdzono ASF u świń – obszar zagrożenia)

Gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim, — część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii.W związku z rozszerzaniem się strefy czerwonej i wprowadzeniu strefy niebieskiej Zarząd podjął uchwałę o opłacie stałej w wysokości 30 zł płaconej przez myśliwego za strzelonego, wziętego na użytek własny dzika w czasie polowania zbiorowego przez członka koła. Za dzika strzelonego przez gościa na polowaniu zbiorowym opłatę wnosi zapraszający na polowanie.


Szanowne koleżanki i koledzy – wykaz nęcisk na 2018-2019 w zakładce Tylko dla myśliwych!


Koleżanki i koledzy w zakładce zasady postępowania przy odstrzale dzika w strefach czerwonej i żółtej.

WYTYCZNE WER OST_18_07_2018


Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.) na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (…) pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

W związku z wejściem w życie RODO w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół umieszczono plik „Upoważnienie” który po wydrukowaniu należy podpisać czytelnie i w dowolny sposób dostarczyć do Sekretarza.


Koleżanki i Koledzy!
Zarząd WKŁ nr 129 SOKÓŁ przypomina, że zgodnie z prawem łowieckim myśliwy jest zobowiązany wpisać niezwłocznie miejsce pozyskania zwierzyny w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego, w odniesieniu do zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.
Nie wykonanie tych czynności jest zagrożone karami od grzywny do pozbawienia wolności.
O dokonanym pozyskaniu myśliwy jest zobowiązany natychmiast powiadomić Łowczego Koła.

Telefon w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 KWIETNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NRŁ NR 14/2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE ZASAD SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU

UCHWAŁA NRŁ NR 14  z 2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R.