Zgłoszenia na polowanie na dzień 24 listopada do dnia 22.11 do godz.12.00 do Prezesa.


„Polska” Antoni Słonimski

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.


 

W związku z rozszerzaniem się strefy czerwonej i wprowadzeniu strefy niebieskiej Zarząd podjął uchwałę o opłacie stałej w wysokości 30 zł płaconej przez myśliwego za strzelonego, wziętego na użytek własny dzika w czasie polowania zbiorowego przez członka koła. Za dzika strzelonego przez gościa na polowaniu zbiorowym opłatę wnosi zapraszający na polowanie.


 

Szanowne koleżanki i koledzy – wykaz nęcisk na 2018-2019 w zakładce Tylko dla myśliwych!


Koleżanki i koledzy w zakładce zasady postępowania przy odstrzale dzika w strefach czerwonej i żółtej.

WYTYCZNE WER OST_18_07_2018

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd przypomina, iż w strefie żółtej ASF pozostają:

w obwodzie nr 6 tylko łowiska nr 14, 16, 18

w obwodzie nr 33 tylko łowiska nr 12 i 13.

Pozostałe łowiska w obwodach nr 6 i 33 znalazły się w strefie czerwonej ASF.


Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 290 z późn. zm.) na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się:
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (…) pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

W związku z wejściem w życie RODO w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół umieszczono plik „Upoważnienie” który po wydrukowaniu należy podpisać czytelnie i w dowolny sposób dostarczyć do Sekretarza.


Koleżanki i Koledzy!
Zarząd WKŁ nr 129 SOKÓŁ przypomina, że zgodnie z prawem łowieckim myśliwy jest zobowiązany wpisać niezwłocznie miejsce pozyskania zwierzyny w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego, w odniesieniu do zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych.
Nie wykonanie tych czynności jest zagrożone karami od grzywny do pozbawienia wolności.
O dokonanym pozyskaniu myśliwy jest zobowiązany natychmiast powiadomić Łowczego Koła.

Telefon w zakładce Tylko dla myśliwych WKŁ Sokół


Szanowne Koleżanki i Koledzy!

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 KWIETNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NRŁ NR 14/2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R. W SPRAWIE ZASAD SELEKCJI POPULACYJNEJ I OSOBNICZEJ ZWIERZĄT ŁOWNYCH W POLSCE ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA PRZY OCENIE ZGODNOŚCI ODSTRZAŁU

UCHWAŁA NRŁ NR 14  z 2015 Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 R.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.